Правилник о избору наставника и сарадника

Једна сасвим различита школа

Правилник о избору наставника и сарадника

Uncategorized 0

На основу члана 53. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05) и одредби Статута Високе школе струковних студија за менаџмент у саобраћају у Нишу, Наставно веће Школе, на седници одржаној од 10.03.2017. године доноси

 

ПРАВИЛНИК

О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

Члан 1.

Овим правилником регулише се поступак избора у звања наставника и сарадника Високе школе струковних студија за менаџмент у саобраћају

(у даљем тексту:Школа).

Члан 2.

У звање наставника Школе може бити изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни назив и способност за наставни рад. Звања наставника Школе су: професор струковних студија, предавач и наставник страног језика, односновештина.

Члан 3.

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука, односно доктора уметности. У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра, мастера или стручни назив специјалисте. Наставу страног језика, односно вештина може изводити и наставник страног језика, односно вештина који има стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове у научним или стручним часописима и способност за наставни рад, односно радно искуство на пословима за које се бира. Ближи услови за избор наставника и сарадника утврђени овим правилником, примењиваће се у складу са препорукама Националног савета за високо образовање.

Члан 4.

Одлуку о расписивању конкурса за стицање звања наставника за ужу област, односно за наставника страног језика или вештина и заснивање радног односа доноси

директор. Директор расписује конкурс најкасније четири месеца пре истека периода за који је наставник биран, а најраније након 4 године проведене у том звању.

Члан 5.

Директор Школе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, именује трочлану комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима. Чланови комисије морају бити у истом или вишем звању од звања у које се по расписаном конкурсу наставник бира. Када се бира предавач страног језика, односно вештина, чланови комисије за избор морају бити у истом или вишем звању од звања у којем се предавач бира.

Члан 6.

Комисија је дужна да писани Извештај достави Наставном већу у року од 30 дана од дана именовања. Уколико комисија у утврђеном року не достави извештај, директор Школе именује нову комисију.

Члан 7.

Наставно веће разматра извештај комисије и утврђује испуњеност услова за стицање наставног звања и доноси одлуку о избору.

Наставно веће Школе доноси одлуку о избору у звање наставника простом већином укупног броја чланова. Одлука Наставног већа о избору је коначна. Уколико се наставник не изабере, директор школе расписује нов конкурс. Избор у звање наставника и заснивање радног односа обавља се најкасније у року од шест месеци од дана објављивања конкурса.

Члан 8.

Приликом избора у звање наставника високошколска установа цени следеће елементе:оцену о резултатима научног, истраживачког, односно уметничког рада, оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка.

При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир и мишљење студената који су похађали наставу код наставника који се бира.

Члан 9.

Лице изабрано у звање професора струковних студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено време. Лице изабрано у звање предавача струковних студија стиче звање и заснива радни однос на одређено време, на период од пет година.

Лице изабрано у звање наставника страног језика, односно вештина стиче звање и заснива радни однос на одређено време, на период у трајању од пет година.

Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује директор школе или лице из реда запослених које он овласти.

ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР

Члан 10.

Наставно веће школе може без расписивања конкурса, да ангажује наставника издруге самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању гостујућег професора. Права и обавезе гостујућег професора уређују се уговором о ангажовању за извођење наставе који се закључује најдуже до једне школске године. Гостујући професор може учествовати у свим облицима наставе на свим нивоима студија.

САРАДНИЦИ

Члан 11.

Звање сарадника Школе је : сарадник у настави.

Члан 12.

У звање сарадника у настави бира се студент дипломских академских или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам). За сарадника у настави из уметничког поља може бити изабрано лице које има високо образовање првог степена, укупну просечну оцену најмање 8 (осам) и најмање 9 (девет) из групе предмета за коју се бира.

Члан 13.

Одлуку о расписивању конкурса за избор у звање сарадника у настави, асистента, лектора и вишег лектора доноси директор.

Члан 14.

У року од 15 дана од дана објављивања конкурса, директор Школе именује трочлану комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима. Чланови комисије су наставници школе за ужу научну област за коју се сарадник бира.

Члан 15.

Комисија је дужна да писани Извештај достави Наставном већу Школе у року од 30 дана од дана именовања. Уколико комисија у утврђеном року не достави извештај, директор именује нову комисију.

Члан 16.

Наставно веће Школе доноси одлуку о избору у звање сарадника простом већином укупног броја чланова. Одлука Наставног већа о избору у звање сарадника је коначна.

Члан 17.

Са изабраним сарадником у настави директор закључује Уговор о раду на период од годину дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. Са сарадником у настави из уметничког поља закључује се уговор о раду на период од годину дана, уз могућност пр  одужења уговора за још једну годину.

Члан 18.

Правилник о избору у звање наставника и сарадника ступа на снагу даном доношења а примењивае се од добијања акредитације и дозволе за рад.

 

Ниш 10.03.2017.год

Председник Наставног већа

др Зоран Цветковић