Основни задаци високошколске установе

Једна сасвим различита школа

Основни задаци високошколске установе

Uncategorized 0

 

У складу одредби  Законом о високом образовању и одредби оснивачког акта Високе школе струковних студија бизниса “БИЗНИС“ Ниш, Савет Школе  на својој конститутивној седници одржаној дана 10.03.2017. године, додноси следећу:

 

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВНИХ ЗАДАТАКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БИЗНИСА “БИЗНИС“ НИШ

 

УТВРЂУЈУ СЕ ОСНОВНИ ЗАДАЦИ у раду Високе школе струковних студија бизниса “БИЗНИС“ Ниш и то:

  • трансфер знања и вештине и њихова практична примена у пословању различитих привредних субјеката, посебно малих и средњих предузећа;
  • овладавање студената специфичним теоријским, струковним и практичним знањима и вештинама у областима пословне економије, менаџмента у више области и за различите потребе, за примену пословне информатике, маркетинга и израду конкретних и употребљивих пројеката и бизнис планова.
  • обједињеним програмом, у прва четири семестра и избором одговарајућих изборних предмета, стварање реалне основе за студентску опредељеност према сопственим афинитетима и стеченом знању за један од два модула, Модул мали бизнис и Модул пословна информатика.
  • да се афирмишу  мали бизнис, предузетништво, самозапошљавање,  електронско пословање и ноеопходност праћења савремених трендова у менаџменту и информатичким садржајима пословања.
  • афирмација компетенција, знања и вештина одмах примењљивих у малим и средњим предузећима и другим привредним субјектима, у установама и организацијама приватног и јавог сектора.
  •  оспособљавање студената да се успешно носе са изазовом струке и професије у

оквиру којих инвентивност, предузимљивост, тимски рад и информационе технологије и глобализацијаидеја имају доминантну улогу у пословном свету;

  • да пружи студентима, поред реалних основа за пословање, општа, теоријска и стручна знања и вредности неоподне за њихов даљи професионални и лични развој;
  • да развије свест о значају и могућности сопственог одрживог развоја или развоја предузећа као неопходног за укупну одрживост развоја целокупног друшта, уз одговорност за себе и друге и заштиту животне средине.

 

Образложење:

Реализација задатака је могућа уколико се примењују различити методички, дидактички и педагошки облици наставног рада уз практичну демонстрацију и израде конкретних пројектних решења. Облици наставе који се примењује су индивидуални, партнерски, групни, тимски а методе монолошка, дијалошка, рад са докуметацијом, савремене методе за информатичке садржаје и пројектне задатке,  метода практичних активности итд.

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.