Категорија: Uncategorized

Једна сасвим различита школа

СТАТУТ

  На основу члана 46. и члана 53. став 1. тачка 1.Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр.76/2006), на предлог Наставног већа Високе пословне школе струковних студија, Савет школе 10.03.2017. године донео је   СТАТУТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БИЗНИСА “БИЗНИС“ НИШ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом уређује се: правни положај, делатност,…
Прочитајте више…


0

Основни задаци високошколске установе

  У складу одредби  Законом о високом образовању и одредби оснивачког акта Високе школе струковних студија бизниса “БИЗНИС“ Ниш, Савет Школе  на својој конститутивној седници одржаној дана 10.03.2017. године, додноси следећу:   ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВНИХ ЗАДАТАКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БИЗНИСА “БИЗНИС“ НИШ   УТВРЂУЈУ СЕ ОСНОВНИ ЗАДАЦИ у раду Високе школе струковних студија…
Прочитајте више…


0

Правилник о избору наставника и сарадника

На основу члана 53. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05) и одредби Статута Високе школе струковних студија за менаџмент у саобраћају у Нишу, Наставно веће Школе, на седници одржаној од 10.03.2017. године доноси   ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Члан 1. Овим правилником регулише се поступак избора у звања…
Прочитајте више…


0

Правилник о уџбеницима

  На основу члана 28. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима (“Сл.гласник РС” бр. 29/03 И 62/06) и одредби  Статута Високе школе струковних студија бизниса “БИЗНИС“ Ниш , Наставно већа на седници одржаној дана 10.03. 2017. године, донело је ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Правилником се уређује припремање, одобравање, издавање и…
Прочитајте више…


0

Конкурс и студијски програм

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БИЗНИСА “БИЗНИС“ НИШ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ ВРШИ У П И С   У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА МЕНАЏМЕНТ У САВРЕМЕНОМ БИЗНИСУ САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНАТЕ У СЕДИШТУ У НИШУ   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: 1. МАЛИ БИЗНИС – 20 студената 2. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – 20 студената Годишња школарина за основне струковне студије износи…
Прочитајте више…


0